Wijziging fiscaal partnerschap levert toch geen risico op in 2011 voor scheidende partijen

Nu de hypotheekrenteaftrek uitsluitend betrekking heeft op de hoofdwoning was en is er geen hypotheekrenteaftrek mogelijk na het vertrek uit de echtelijke woning. In dat opzicht is er aan de hoofdregel niets veranderd. De escape van artikel 3.111 lid 4 Wet IB 2001 zoals deze werd gehanteerd in de oude situatie leek na 1 januari 2011 niet meer te werken. Dit artikel luidt als volgt:

" Een woning wordt voor ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de woning de belastingplichtige niet langer anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat mede aangemerkt als eigen woning indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat gedurende die periode de woning zijn gewezen partner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat."

De crux zat hem in de woorden "gewezen partner". Hiervan kon in de oorspronkelijke plannen na 1 januari 2011 pas gesproken worden wanneer de scheiding was gevraagd aan de rechtbank en een van de partijen de woning heeft verlaten.

Uit de vierde nota van wijziging bij het wetsvoorstel 32505 van vrijdag 12 november 2010 blijkt inmiddels dat de wetgever dit ongewenst acht. De echtscheidingsregeling zal daarom zo worden aangepast dat bij gehuwden zoals voorheen ook gold, de echtscheidingsregeling reeds geldt vanaf het moment dat sprake is van duurzaam gescheiden leven. Onder de 'gewezen partner' in artikel 3.111 lid 4 Wet IB 2001 wordt in dat geval mede de duurzaam gescheiden levende echtgenoot verstaan. Daarnaast zal de wetgeving zodanig worden aangepast dat de duurzaam gescheiden levende echtgenoot die de woning heeft verlaten en een eigen nieuwe woning heeft betrokken voor de vertrekregeling in aanmerking komt.