Gerechtshof passeert stelling van moeder dat kind geen omgang wil. Toewijzing dwangsom.

Uitgangspunt heeft te zijn dat de vrouw verplicht is de door de rechtbank vastgestelde omgangsregeling na te komen. Deze beslissing, waartegen zij geen hoger beroep heeft ingesteld, is onherroepelijk geworden en de juistheid daarvan staat in hoger beroep niet meer ter beoordeling. De vrouw heeft, mede in het licht van hetgeen de man heeft aangevoerd, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat nakoming in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Nu uit haar verklaring volgt dat zij tot nakoming niet bereid is, ziet het hof voldoende aanleiding te bepalen dat zij een dwangsom van € 150,- verbeurt voor iedere keer dat zij de omgangsregeling niet nakomt.

Gerechtshof Amsterdam, 28 september 2010, LJN: BN9762