Kinderalimentatie en stiefouder. Band van het kind met de eigen ouder is een factor van belang. Behoeftigheid kind

Behoeftigheid minderjarigen

Voorop gesteld dient te worden dat ouders op grond van artikel 1:392 juncto 1:394 BW onderhoudsplichtig zijn jegens hun minderjarige kinderen en dat het al of niet ontvangen van inkomsten niets afdoet aan de behoeftigheid van het minderjarige kind. Aldus is de behoeftigheid – hetgeen wil zeggen in de toestand verkeren niet in staat te zijn volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien – niet van belang bij minderjarigen.

Verdeling kosten kinderen

Ten aanzien van de onderlinge verhouding van de bijdrage van de man en de stiefouder oordeelt de rechtbank als volgt. Als de onderhoudsverplichting van de stiefouder samenvalt met die van de ouders van het kind zijn hun verplichtingen terzake van het onderhoud in beginsel van gelijke rang. De omvang van ieders onderhoudsverplichting hangt dan af van de omstandigheden van het geval. Daarbij gelden als belangrijke factoren in het bijzonder het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwere verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en het stiefkind, de draagkracht van de ouder en stiefouder en de feitelijke verhouding tot ieder van de onderhoudsverplichtingen.

Op basis van de financiële verhoudingen, de leeftijd van [kind 1] en de datum van het huwelijk van de vrouw en stiefouder weegt naar het oordeel van de rechtbank de band van [kind 1] met zijn vader zwaarder dan met de stiefouder en dient dit in de onderhoudsverplichting tot uitdrukking te komen.

Rechtbank Utrecht, 18 november 2009, LJN BK3850