Is het nodig dat de notaris constateert dat partijen zich niet kunnen verenigen na een bevel tot verdeling?

Ten aanzien van de stelling van de man dat de rechtbank onbevoegd is om van het geschil kennis te nemen nu de verdeling ten overstaan van een notaris bevolen is, overweegt de rechtbank als volgt. Blijkens artikel 678 lid 2 Rv blijven partijen rechtstreeks bevoegd vaststelling van de verdeling door de rechter te vorderen, zolang geen volledige overeenstemming is bereikt. Een proces-verbaal waarin de notaris constateert partijen niet te kunnen verenigen, is geen vereiste waaraan voldaan moet zijn voordat partijen zich opnieuw tot de rechtbank kunnen wenden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat zij zich niet onbevoegd dient te verklaren vanwege de omstandigheid dat partijen nog niet hebben geprobeerd een verdeling tot stand te brengen met behulp van een notaris.

Rechtbank Breda, 2 maart 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BP7535