Onderhoudsplicht voor biologische en/of juridische vader van door seksueel misbruik verwekt kind?

Het gerechtshof Leeuwarden overweegt dat de stiefvader gehouden is bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Aangezien de huidige partner de kinderen heeft erkend op 31 oktober 2003 gaat de onderhoudsplicht van de stiefvader niet verder dan deze datum. Ingevolge het wettelijk stelsel van afdeling 1 van titel 17 van Boek 1 BW heeft een wettig kind - afgezien van mogelijke aanspraken jegens een stiefouder - slechts jegens zijn wettige ouders aanspraak op voorziening in de kosten van zijn verzorging en opvoeding. Aan artikel 1:394 lid 1 BW kan het kind derhalve geen aanspraak jegens de biologische vader ontlenen, zolang het een ander tot wettige vader heeft. De nieuwe partner heeft door de erkenning van de minderjarigen niet alleen de rechten als vader verkregen maar heeft daarmee ook de bijbehorende (onderhouds)verplichtingen op zich genomen. Van een uitzondering op grond van artikel 8 EVRM is niet gebleken.
Hof Leeuwarden, 10 september 2009,
LJN BJ8018.