Ziekenhuis hoeft naam van donorvader niet te geven

Met betrekking tot de beoordeling van de stelling van eiseressen dat het spoedeisend belang is gelegen in het feit dat aan de onzekerheid van [B] een einde gemaakt dient te worden en dat afgifte van de gegevens op dit moment noodzakelijk is om te voorkomen dat de gegevens pas bekend worden als de betrokken vrouw en man er niet meer zijn, is het naar het oordeel van de voorzieningenrechter van belang aansluiting te zoeken bij de wijze waarop de wetgever met deze vragen in de op 1 januari 2004 in werking getreden Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting is omgegaan.
In artikel 2, eerste lid onder b en c, van deze wet is bepaald dat van een donor gegevens verzameld en aan de stichting ter beschikking gesteld moeten worden, te weten gegevens omtrent (b) fysieke kenmerken, opleiding en beroep alsmede gegevens omtrent de sociale achtergrond en een aantal persoonlijke kenmerken en (c) geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en woonplaats.
In artikel 3, eerste lid onder c, van de wet is bepaald dat de stichting de bij haar berustende gegevens van de betrokken donor verstrekt aan de ouders of een van hen van het kind dat door en tengevolge van kunstmatige donorbevruchting is verwekt, op hun verzoek, indien het kind de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt en voor zover het betreft de gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b. In het tweede lid van artikel 3 van de wet is bepaald dat de persoonsidentificerende gegevens van de donor aan degene die weet of vermoedt dat hij is verwekt door en ten gevolge van kunstmatige donorbevruchting en die de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, op zijn verzoek kunnen worden verstrekt, nadat de donor daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
Uit de (huidige) wettelijke regeling volgt derhalve dat de wetgever heeft bepaald dat ouders van een door kunstmatige donorbevruchting verwekt kind dat nog niet de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, van de stichting enkel gegevens verstrekt kunnen krijgen omtrent fysieke kenmerken, opleiding en beroep alsmede gegevens omtrent de sociale achtergrond en een aantal persoonlijke kenmerken. Slechts het door kunstmatige donorbevruchting verwekte kind zelf kan als deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt van de stichting gegevens verstrekt krijgen omtrent persoonsidentificerende gegevens van de donor zoals geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en woonplaats.
De voorzieningenrechter is tegen deze achtergrond en gezien de huidige leeftijd van [B] van 7 jaar van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat van eiseressen niet gevergd kan worden de uitkomst van een (eventuele) bodemprocedure, strekkende tot afgifte van de NAW-gegevens van de betrokken vrouw en de betrokken man, af te wachten. Vanwege het ontbreken van het vereiste spoedeisend belang zullen de vorderingen dan ook worden afgewezen.
Rechtsbank Groningen, 22 januari 2010, LJN:
BL0233