Lijfsdwang op grond van alimentatiebeschikking niet mogelijk als alimentatieplichtige in staat van faillissement is verklaard

Lijfsdwang of gijzeling is de bij vonnis aan de eiser verleende bevoegdheid de veroordeelde gedaagde in hechtenis te doen nemen zolang hij niet aan een veroordelende uitspraak voldoet.
Het gebeurt niet vaak dat lijfsdwang door de rechter wordt toegestaan. Een zaak waarin dat wel lukte was de situatie waarbij de alimentatieplichtige mogelijk gelden had verzwegen (Rechtbank Maastricht 9 juli 2006,
LJN AY5806)
In de onderhavige zaak was er een grote achterstand aan alimentatieverplichtingen en was de alimentatieplichtige in staat van faillissement verklaard. De alimentatiegerechtigde deed een beroep op een bepaling uit de faillissementswet waarin is opgenomen dat uitvoerbaarheid bij lijfsdwang mogelijk is ondanks een faillissement. De rechter oordeelt echter dat deze bepaling slechts geldt als door middel van lijfsdwang bewerkstelligd kan worden dat de schuldenaar/failliet zijn schuld voldoet uit middelen die buiten het faillissement vallen. Dat laatste was de rechter niet gebleken.
Rechtbank Amsterdam 22 oktober 2009,
LJN: BK1758