Concrete belangenafweging verzoek verhuizing binnen Nederland.

Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 25 april 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) zal de rechtbank bij haar beoordeling alle omstandigheden van het geval in acht nemen, wat er ook toe kan leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van de minderjarige, hoezeer ook dat belang een overweging van de eerste orde dient te zijn bij de te verrichten afweging van belangen. De criteria die een rol spelen bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming tot verhuizing zijn in de jurisprudentie verder uitgewerkt en betreffen:

- de vrijheid van een ouder om zijn/haar leven opnieuw in te richten;
- de noodzaak om te verhuizen;
- de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
- het recht van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met
elkaar in hun vertrouwde omgeving;
- de door de verhuizende ouder aangeboden alternatieven dan wel compensatie om
de gevolgen van de verhuizing (zoals vermindering van contact en extra kosten) te
verzachten en/of compenseren;
- de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
- de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
- de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige is
geworteld in zijn omgeving.

De vrijheid van de moeder om haar leven opnieuw in te richten en de noodzaak om te verhuizen
De moeder heeft gesteld dat voor haar de noodzaak om te verhuizen bestaat omdat uit de relatie met haar nieuwe partner een dochter is geboren en zij met hen een gezin vormt waar de minderjarige ook deel van uitmaakt. Zij heeft onweersproken aangevoerd dat gedurende ruim anderhalf jaar haar partner doordeweeks heen en weer heeft gereisd tussen [woonplaats moeder] en [nieuwe woonplaats] en dat zij gewoonlijk gezamenlijk de weekeinden in [provincie] doorbrachten. Daarnaast heeft zij onweersproken gesteld dat haar nieuwe partner directeur/grootaandeelhouder is van een besloten vennootschap waarin een onderneming wordt gedreven en dat hij in [nieuwe woonplaats] een koopwoning bewoont. Zij heeft gemotiveerd gesteld dat door de dit jaar ontstane gezondheidssituatie van haar nieuwe partner dit heen en weer reizen niet meer is vol te houden. Van de kant van de vader is dit laatste onvoldoende betwist zodat de rechtbank hier van uitgaat. Daarnaast nopen de financiële omstandigheden volgens de moeder haar gezin ook tot verhuizen. Zij heeft onweersproken gesteld dat zij haar baan is kwijtgeraakt en dat zij thans nog drie maanden recht op een WW-uitkering heeft. Waar nodig en mogelijk verricht zij thans werkzaamheden in de onderneming van haar nieuwe partner. Deze onderneming verkeert volgens haar momenteel in zwaar weer. Van de kant van de vader is dit laatste betwist met verwijzing naar de winstresultaten in 2014. De rechtbank gaat hieraan voorbij nu de moeder heeft verklaard dat de onderneming vooral in het huidige kalenderjaar in moeilijkheden is gekomen. Hiervoor heeft zij verwezen naar het overgelegde tussentijdse accountantsverslag over de eerste helft van 2015 van de onderneming van haar nieuwe partner. Als gevolg hiervan zijn volgens de moeder, de dubbele woonlasten waar zij en haar partner zich voor gesteld zien moeilijk meer op te brengen. Al deze omstandigheden tezamen in aanmerking genomen, acht de rechtbank de noodzaak van de moeder om te verhuizen aanwezig.

De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid
De vader heeft aangevoerd dat de verhuizing onvoldoende is doordacht en voorbereid omdat de verbouwing van de woning in [nieuwe woonplaats] nog niet is voltooid, de moeder in [nieuwe woonplaats] geen sociaal netwerk heeft, niet bekend is welke geschikte scholen voor de minderjarige aanwezig zijn en ook niet bekend is welke sportclubs en opvang na school beschikbaar zijn. De moeder heeft dit gemotiveerd weersproken en aangevoerd dat de minderjarige terecht kan op de basisschool tegenover de woning en voorts dat zij en haar partner in [nieuwe woonplaats] beschikken over een groot sociaal netwerk bestaande uit de (grote) familie van de nieuwe partner van de moeder. De moeder heeft voorts ter terechtzitting verklaard dat de woning, die wordt gerenoveerd, thans in voldoende mate af is om als gezin in te kunnen wonen. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat de moeder de verhuizing voldoende heeft doordacht en voorbereid.

Het recht van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving
De vader heeft gesteld dat een verhuizing in de weg staat aan het contact tussen hem en de minderjarige zoals dat tot op heden bestaat en zoals hij dat ook voor de toekomst wenst. Hij wil een betrokken en aanwezige vader zijn die er niet alleen in het weekend is. Wanneer de minderjarige naar [nieuwe woonplaats] verhuist beperkt dat zijn mogelijkheden om in de door hem gewenste mate een aandeel in de zorg en opvoeding te hebben.
De rechtbank onderkent dat de voorgenomen verhuizing verandering zal brengen in de huidige zorgregeling, nu deze niet in ongewijzigde vorm in stand kan blijven wanneer de minderjarige naar [nieuwe woonplaats] verhuist. Het brengen en halen van de minderjarige naar school en het wekelijkse contact dat de vader daardoor ook met school heeft, gaat hiermee verloren.

Aangeboden alternatieven en compensatie
De moeder heeft ruim voor de verhuizing zich aandiende, geprobeerd om een oplossing te zoeken met de vader en heeft zich thans bereid verklaard om de minderjarige steeds te brengen en te halen, zodat de praktische en financiële gevolgen van de verhuizing voor haar rekening komen. Bovendien staat de moeder er voor open dat de vader – buiten de zorgregeling om – naar [nieuwe woonplaats] komt en aldaar contact heeft met de minderjarige. De rechtbank is van oordeel dat het contact voldoende wordt gecompenseerd met de zorgregeling die partijen ter terechtzitting zijn overeengekomen voor het geval dat de rechtbank de moeder vervangende toestemming verleent om met de minderjarige naar [nieuwe woonplaats] te verhuizen.
Onderlinge communicatie
Beide partijen hebben aangegeven dat de communicatie tussen hen niet goed is door het onderhavige geschil; de afgelopen maand was er zelfs helemaal geen contact. Gelet op hoe partijen in het verleden zaken in onderling overleg regelden en met elkaar in overleg traden, acht de rechtbank partijen in staat deze voorheen bestaande communicatie, ook na een verhuizing naar [nieuwe woonplaats] weer tot stand te brengen.

Leeftijd, mening, worteling minderjarige
De leeftijd van de minderjarige verzet zich naar het oordeel van de rechtbank niet tegen de verhuizing. Na de zomervakantie gaat zij naar groep 3 van de basisschool. Gelet op het regelmatige verblijf van minderjarige in het weekeinde in [nieuwe woonplaats] , is de rechtbank van oordeel dat de minderjarige niet zodanig in haar huidige omgeving is geworteld dat haar belang zich tegen verhuizing naar [nieuwe woonplaats] verzet.
Al het voornoemde in aanmerking genomen bij een belangenafweging van de moeder bij een verhuizing afgewogen tegenover het belang van de vader bij onveranderd contact met de minderjarige alsmede gelet op het belang van de minderjarige, is de rechtbank van oordeel dat het belang van de moeder bij een verhuizing naar [nieuwe woonplaats] prevaleert.

Rechtbank Den Haag 7 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9528