Wie krijgt de voormalig echtelijke huurwoning? Belangenafweging.

Beide partijen hebben aannemelijk gemaakt dat zij belang hebben bij toewijzing van het huurrecht van de woning. Op grond van de feiten en omstandigheden die hiervoor zijn vermeld en na afweging van de wederzijdse belangen van partijen is het hof evenwel van oordeel dat het belang van de man bij verkrijging van het huurrecht van de woning zwaarder weegt dan het belang van de vrouw. Hierbij weegt het hof met name mee dat bij de man sprake is van een verstandelijke beperking en dat de (psychische) problematiek die daarmee samenhangt structureel van aard is, anders dan bij de vrouw, van wie gebleken is dat haar psychische problematiek voortkomt uit de huidige echtscheidingssituatie. Voorts weegt het hof mee dat het de man is die al lange tijd staat ingeschreven bij de woningbouwcorporatie en daarmee de woonduur voor de woning heeft opgebouwd. Tenslotte weegt aan de zijde van de man zwaar dat de man volgens JBRA passende woonruimte nodig heeft om op een volwaardige wijze omgang te kunnen hebben met zijn kinderen. De woning kan daarin voorzien. De omstandigheid dat de man thans alternatieve woonruimte heeft, maakt het voorgaande niet anders. De huidige woonruimte van de man valt, gelet op zijn psychische problematiek en de omgang tussen de man en zijn kinderen, naar het oordeel van het hof niet als geschikte en structurele alternatieve woonruimte voor de man aan te merken. Dat de man zich heeft verzoend met zijn ex-vrouw en bij haar woont, is onvoldoende aannemelijk geworden, zodat het hof hieraan voorbij gaat. Het hof wijst in dit verband op de bankafschriften die de man als productie 5 op 22 mei 2015 in het geding heeft gebracht, waaruit blijkt van maandelijkse huurbetalingen, en de foto’s die daarbij als productie 6 zijn gevoegd, waarop afgebeeld zijn huidige verblijfsruimte. Ook staat de man ingeschreven op het betreffende adres en uit overgelegde correspondentie blijkt dat de man op dat adres wordt aangeschreven.

Gerechtshof Amsterdam, 14 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2944