Wrakingsverzoek te laat ingediend. Verzoeker niet-ontvankelijk

Het instituut wraking is preventief bedoeld. Door een rechter te wraken kan onder omstandigheden worden voorkomen dat deze rechter deelneemt aan de (verdere) behandeling van een bepaalde zaak. Een wrakingsverzoek dient om die reden te worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden, althans dient in ieder geval een nadere motivering voor een latere indiening te worden gegeven.

Door eerst zes dagen na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting schriftelijk, zonder enige nadere motivering voor de late indiening, een verzoek in te dienen dat betrekking heeft op feiten of omstandigheden die zich ter zitting hebben voorgedaan heeft verzoeker aan dit vereiste niet voldaan. In deze zaak lag het namelijk op de weg van [verzoeker] om het wrakingsverzoek tijdens de zitting in te dienen, althans op een kortere termijn na de datum van de behandeling (dan op 25 oktober 2010), gelet op het feit dat reeds een week na de behandeling een beschikking zou volgen.

De rechtbank acht niet toelaatbaar dat een wrakingsverzoek onder deze omstandigheden wordt uitgesteld en het verzoek dient dan ook als te laat te worden beschouwd.

Rechtbank Assen, 27 oktober 2010, LJN: BO2149