Welke gegevens dient een DGA in het kader van de berekening zijn draagkracht in het geding te brengen?

Het hof is van oordeel dat de man ook in hoger beroep heeft nagelaten voldoende financieel inzicht te verschaffen in zijn inkomsten uit zijn vennootschap en in de noodzaak tot het doen van de door hem gestelde aflossingen. Volgens de mededeling van de man op zitting bedraagt de omzet uit de [praktijk] ongeveer € 300.000,- per jaar en is de schuld van partijen aan de vennootschap en aan derden verminderd tot € 240.000,-, maar hij stelt dit niet zeker te weten en laat na dit met stukken te onderbouwen. Aangiften Inkomstenbelasting 2014, jaarstukken 2014 van de vennootschap, kasstroomoverzichten van de vennootschap en prognoses over het jaar 2015 ontbreken. Ook de door hem gestelde afspraken met de fiscus met betrekking tot de aflossing van de rekening-courantschuld toont hij niet aan, terwijl recente stukken over de hoogte en de thans nog af te lossen schulden bij ING en Rabobank ontbreken. Het feit dat het aantal toevoegingen met betrekking tot het jaar 2015 is teruggebracht, impliceert niet direct dat daarmee de omzet in de vennootschap is afgenomen. Het aantal betalende cliënten kan zijn toegenomen, of de man kan andere maatregelen hebben genomen die kunnen leiden tot een omzetstijging. Het hof gaat er vanuit dat de man als goed ondernemer begroot wat zijn omzet is en wat zijn kosten zijn. Voor het begroten van de draagkracht van een DGA zijn prognoses en kasstroomoverzichten van essentieel belang om tot een juiste inschatting te komen. In het Tremarapport wordt hier ook duidelijk melding van gemaakt op bladzijde 33. Nu deze gegevens ontbreken, komt dit voor rekening en risico van de man.

Gerechtshof Den Haag 4 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3133