Te laat ingekomen beroepschrift. Hoger beroep ontvankelijk of niet?

Blijkens de brief van de advocaat van de man met bijlage is het beroepschrift op 17 juli 2010 (om ongeveer 17.50 uur) ter verzending aangeboden bij TNT Post. Bij een zodanig tijdstip van verzending bestaat het risico dat het appelrekest c.a. niet meer door de post bezorgd kan worden op de laatste dag van de appeltermijn en dus evenmin tijdig, namelijk binnen de appeltermijn, ter griffie aanwezig kan zijn. Dit komt voor rekening en risico van de verzender, in dit geval de advocaat van appellant. Overigens geeft TNT Post geen garanties waar het de tijdigheid van bezorging van poststukken betreft in welk verband het hof naar de Algemene Voorwaarden van TNT Post verwijst.
Wanneer de advocaat van de man had willen bewerkstelligen dat dit appelschrift de griffie van het hof tijdig(er) had bereikt, had zij er ook voor kunnen kiezen om dit per fax te verzenden (temeer nu het kantoor over een fax lijkt te beschikken) dan wel per koerier (met bericht van ontvangst), mede in welk verband het hof verwijst naar HR 16-2-1996, NJ 1997,55 (vgl. ook de conclusie van A-G Asser vóór dit arrest, nr. 217). Meer in het algemeen wijst het hof er nog op dat met de naleving van wettelijke (beroeps) termijn het belang van de rechtszekerheid wordt gediend.

Volgt niet-ontvankelijkheid.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 6 oktober 2010, LJN: BN9750