Onvoldoende financiële stukken overgelegd met als argument dat de stukken nog niet konden worden opgesteld door accountant komt voor rekening van de alimentatieplichtige.

Het verweer zoals in deze zaak door de man werd gevoerd kom ik met enige regelmaat tegen in de praktijk. Het gevolg van dit verweer van de man is dat het Gerechtshof niet goed in staat is de draagkracht van de man te bepalen. In de onderhavige zaak komt het verweer voor rekening en risico van de man waardoor nog eens kan worden benadrukt dat men alles in het werk moet stellen om de financiële gegevens op orde te krijgen. Het gerechtshof overwoog:
" Op grond van de voorliggende stukken is het hof niet in staat de draagkracht van de man te beoordelen. Gezien de voorlopige aard van de stukken en de ondernemingsstructuur van de man, dient het hof te beschikken over alle relevante fiscale stukken betreffende de jaren 2006, 2007 en 2008, zoals aangiftes inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en de bijbehorende aanslagen. Deze heeft de man niet aan het hof ter beschikking gesteld. Naar het oordeel van het hof heeft de man zijn stellingen derhalve onvoldoende met in rechte verifieerbare stukken onderbouwd. Mede gelet op de gemotiveerde betwisting door de vrouw had het op de weg van de man gelegen zijn gemis aan draagkracht aan te tonen. De man is ruimschoots in de gelegenheid geweest alle relevante stukken in het geding te brengen. Desondanks heeft hij nagelaten voldoende inzicht te verschaffen in zijn financiële situatie in de afgelopen jaren. Dit komt voor zijn rekening en risico."
Gerechtshof Amsterdam, 9 februari 2010, LJN
BL3467