Kunnen huwelijkse voorwaarden aan de beslaglegger worden tegengeworpen indien de huwelijkse voorwaarden niet zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister?

Ingevolge artikel 1:116 BW kunnen de huwelijkse voorwaarden onder de geschetste omstandigheden niet aan [X B.V.] worden tegengeworpen. Die constatering staat in de weg aan de mogelijkheid van [appellante] om in dit kort geding aannemelijk te maken dat de auto niet in enige gemeenschap viel, maar dat zij daar zelf eigenaar van was. Onverenigbaar met de strekking van de genoemde wetsbepaling is het standpunt van [appellante] dat deze voorwaarden na de beslaglegging wel aan [X B.V.] kunnen worden tegengeworpen, namelijk vanaf het moment dat laatstgenoemde met de inhoud daarvan bekend is geworden.
Uit deze uitspraak blijkt dat goed gecontroleerd moet worden of de huwelijkse voorwaarden daadwerkelijk zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Is dat niet gebeurd dan heeft het volgens het gerechtshof Leeuwarden geen zin achteraf aan te tonen dat er huwelijkse voorwaarden waren overeengekomen waaruit blijkt dat een van de echtgenoten eigenaar was van een goed waarop beslag was gelegd.
Gerechtshof Leeuwarden, 30 maart 2010, LJN
BL9893