Is verkrijging door een middellijk vertegenwoordiger mogelijk bij onroerende zaken? (Modehuis Nolly)

dat dit middel ongegrond is, voor zover het betoogt dat een middelijk vertegenwoordiger te eigen name een onroerend goed voor zijn principaal in eigendom kan verwerven in die zin dat de principaal door die verwerving eigenaar van de goederen wordt; dat een dergelijke wijze van eigendomsverkrijging van onroe- rend goed onverenigbaar is met art. 671 BW en met de door dit wetsvoorschrift beoogde openbaarheid van de eigendomsverkrijging van onroerend goed door middel van overdracht;

Hoge Raad 1 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AB6874

Noot:
Middellijke verkrijging is niet mogelijk bij registergoederen. De tenaamstelling is maatgevend voor de (juridische) eigendom van registergoederen. In de procedure na het eerste arrest werd door het hof onder meer geoordeeld dat Nolly althans in ieder geval in economisch opzicht eigenaresse van de onroerende zaken was. Dit werd voornamelijk gebaseerd op het gegeven dat de goederen uit de winsten van Nolly’s bedrijf werden gefinancierd, die goederen ook fiscaal op de balans van haar bedrijf stonden en daarop in dat bedrijf werd afgeschreven (zie ook prof. mr. L.C.A. Verstappen in WPNR 2006, 6652).