Partijen zijn het eens met de uitspraak maar niet met de overwegingen. Kan men dan met succes in hoger beroep?

Op grond van artikel 359 juncto artikel 278 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient het verzoekschrift in hoger beroep een duidelijke omschrijving van het verzoek te bevatten, alsmede de gronden waarop het berust. De omschrijving van het verzoek dient daaruit te bestaan dat vernietiging van de bestreden beschikking wordt verzocht en voorts wordt aangegeven welke andere beslissing van de rechter in hoger beroep wordt verwacht.

Het hof is van oordeel dat het appelschrift van de ouders niet voldoet aan de vereisten van voormelde artikelen. Immers, de ouders hebben niet om de vernietiging van de bestreden beschikking verzocht.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is als onbetwist komen vast te staan dat alle partijen, ook de ouders, het thans eens zijn met ontheffing van de ouders van het gezag over [dochter] en met de benoeming van de stichting tot voogdes over [dochter] . De ouders hebben dit ter zitting expliciet bevestigd. In zoverre wensen de ouders geen andere beslissing dan die de rechtbank in eerste aanleg heeft gegeven.

Volgt niet-ontvankelijk.

Gerechtshof Den Bosch 13 augustus 2015,
ECLI:NL:GHSHE:2015:3219