Toepassing trema normen bij bepaling behoefte jong-meerderjarige onjuist

In zijn beroepschrift heeft de zoon aangevoerd dat zijn meerderjarig worden op 20 januari 2010 meebracht dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget zijn vervallen en dat vanaf dat moment zijn zorgverzekering niet meer kosteloos was. In dit verband is van belang, zoals uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.8, dat in de Trema-normen, waarbij het hof aansluiting heeft gezocht, onder ogen is gezien dat de daaraan ten grondslag liggende tabellen van het Nibud niet in de berekening van de behoefte van kinderen ouder dan 18 jaar voorzien. Voorts is van belang dat voor de zoon, na het bereiken van de achttienjarige leeftijd, premies zorgverzekering werden verschuldigd, waartegenover een mogelijke aanspraak op zorgtoeslag ontstond.

In het licht van een en ander is zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof, voor de beoordeling van de behoefte van de zoon na diens meerderjarig worden en tot de aanvang van zijn studie (dat wil zeggen: de periode van 20 januari 2010 tot 1 september 2011), aansluiting heeft gezocht bij de Trema-normen en de kosten van de zorgverzekering buiten beschouwing heeft gelaten.

Hiernaast waren er in deze uitspraak ook nog andere zaken mis met de motivering van de beschikking.

Hoge Raad 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:854