Moeder moet naam van school aan vader geven

Ter zitting in hoger beroep heeft de man uitdrukkelijk aangegeven dat hij, indien hij op hoogte wordt gesteld van de naam van de school alwaar [de minderjarige] onderwijs volgt, niet voornemens is naar de school toe te gaan, wanneer [de minderjarige] danwel de dochter van de vrouw daar aanwezig is. Het is hem uitsluitend te doen om de mogelijkheid zelf, buiten aanwezigheid van de vrouw, deel te nemen aan de 10-minuten gesprekken op school.
Gelet op deze uitdrukkelijke toezegging, zal het hof het verzoek van de man toewijzen, nu een dergelijke invulling van het informatie- en consultatierecht van de man niet in strijd met het belang van [de minderjarige] is. Van de vrouw als de verzorgende ouder mag verwacht worden dat zij volledige medewerking zal verlenen aan deze regeling zoals ook aan de geldende omgangsregeling. De vrouw dient de man derhalve mede te delen naar welke school [de minderjarige] gaat, hem tenminste driemaal per jaar een kopie van het schoolrapport van [de minderjarige] te verstrekken, alsmede een begeleidende brief met daarin informatie over de ontwikkeling van [de minderjarige] in de periode voorafgaande aan de brief en hem tevens op de hoogte te stellen van eventuele tussentijdse gewichtige aangelegenheden ten aanzien van [de minderjarige].

Gerechtshof Amsterdam, 20 juli 2010, LJN: BN3130