Voorschot afwikkeling huwelijkse voorwaarden nog tijdens huwelijk toegewezen

De voorzieningenrechter is van oordeel dat op grond van het in de dagvaarding gestelde feitencomplex en uit de ter zitting gegeven toelichting door partijen, er voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de echtscheiding tussen partijen zal worden uitgesproken, en dat aan de vrouw ten minste een bedrag van € 12.500,= toekomt in het kader van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Onweersproken heeft de vrouw gesteld dat zij al langere tijd een aan haar fysieke beperking aangepaste auto ter beschikking heeft gehad en dat zij van een aangepast voertuig afhankelijk is om zich met de dochter van partijen te verplaatsen. De vrouw heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook aannemelijk gemaakt dat zij een (spoedeisend) belang heeft bij een ander aangepast voertuig en dat zij geen andere mogelijkheden heeft om dit te bekostigen, anders dan dat de man haar dit bedrag betaalt omdat hij haar de mogelijkheid heeft ontnomen om het bij haar in gebruik zijnde voertuig nog langer te gebruiken.

Rechtbank Almelo 9 december 2010 LJN: BO6945