Dient een vermogensvermindering in acht te worden genomen bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding?

De vrouw stelt zich in deze zaak op het standpunt dat er verrekend moet worden in die zin dat van het totale eindvermogen van partijen de opgetelde beginvermogens moeten worden afgetrokken en dat ieder van partijen dan nog recht heeft op een waarde gelijk aan de helft van het restant vermeerderd met zijn beginvermogen. Op die manier deelt de man ook mee in het verlies van de vrouw.
Het gerechtshof Amsterdam wijst dit verzoek af. Gelet op de tekst van het bepaalde in artikel 1:141 BW komen verliezen niet voor verrekening in aanmerking. De rechtbank heeft volgens het gerechtshof terecht vastgesteld dat de man aan de vrouw een bedrag verschuldigd is gelijk aan de helft van het verschil van zijn eindvermogen € 300.959 en zijn beginvermogen € 135.254. Aan de zijde van de vrouw valt niets te verrekenen aangezien zij verlies heeft gemaakt.
Gerechtshof Amsterdam, 22 mei 2009,
LJN BI8234.