Rechtbank wijst verzoek om voornaamswijziging van Jeanne in Jeanne d'Arc af

Voor toewijzing van een verzoek tot voornaamswijziging is allereerst vereist dat de door verzoekster aangevoerde gronden voor voornaamswijziging voldoende zwaarwichtig zijn om haar verzoek toe te wijzen. De rechtbank oordeelt dat de gronden in dit geval voldoende zwaarwichtig zijn hoewel de uitspraak daar geen duidelijkheid over geeft.
Voorts dient de rechtbank te toetsen aan de criteria genoemd in het tweede lid van artikel 1:4 BW: De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bekende geslachtsnamen (Nederlandse of buitenlandse) tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.
Saillant detail in deze zaak was dat de ambtenaar geen bezwaar (meer) had tegen de voornaamswijziging maar dat de rechtbank het verzoek toch afwees.
Rechtbank Amsterdam 30 september 2009:
LJN: BK1816