Wel ontvankelijk in een echtscheidingsprocedure indien er geen contact is met vader waardoor er geen ouderschapsplan kon worden gemaakt.

Dat de man in eerste aanleg niet is verschenen, neemt niet weg dat de rechtbank moet beoordelen of voldaan is aan de wettelijke vereisten van artikel 815 Rv omtrent de inhoud van het verzoekschrift. De rechtbank heeft geconstateerd dat de vrouw in weerwil van het tweede lid van voornoemd artikel geen ouderschapsplan heeft overgelegd. Evenmin heeft zij andere stukken overgelegd noch heeft zij gemotiveerd aangegeven waarom er geen gezamenlijk ouderschapsplan aanwezig was.

Desalniettemin oordeelt het hof dat het niet overleggen van een ouderschapsplan in dit geval niet tot niet-ontvankelijkheid leidt, omdat de vrouw in hoger beroep haar verzuim heeft hersteld door thans wel voldoende inlichtingen te verschaffen. Zij heeft bij monde van haar advocaat gemotiveerd gesteld geen contact met de man te hebben. Dit komt het hof aannemelijk voor omdat de man zowel in eerste aanleg als in hoger beroep niet is verschenen. Derhalve kan het de vrouw niet worden tegengeworpen dat zij geen ouderschapsplan heeft overgelegd. Gelet op het voorgaande zal het hof de vrouw alsnog ontvankelijk verklaren.

Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2011, LJN: BP1465