Processtukken buiten beschouwing gelaten omdat er geen beëdigde vertaling is overgelegd

Het hof stelt vast dat de man ter onderbouwing van zijn gebrek aan draagkracht onder meer een “Einkommensteuer” van 2012 en 2013, een “Gewinnermittlung” van 2011, 2012 en 2013 en een “Bescheid für 2011 über Einkommensteuer” in het geding heeft gebracht, alle opgesteld in de Duitse taal. Die stukken zijn niet eenvoudig leesbaar en daarvan zijn geen beëdigde vertalingen in de Nederlandse taal ingebracht, zoals artikel 1.1.11 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven voorschrijft. Daardoor is het voor het hof niet mogelijk om op verantwoorde wijze kennis te nemen van de inhoud van deze stukken laat staan deze te waarderen. Het hof betrekt deze stukken daarom niet in zijn beoordeling.

Gerechtshof Amsterdam 4 augustus 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3199

Noot: de uitspraak is in lijn met een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (HR 28 september 2012, LJN BW7473) waarin de de Hoge Raad overweegt dat een soortgelijk oordeel aan de feitenrechter is voorbehouden en geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en toereikend is gemotiveerd.

Hiernaast kan er worden gewezen op het bepaalde in artikel 6 ERVM. De in dit artikel neergelegde beginselen van een eerlijk proces en openbare behandeling brengen mee dat van dergelijke stukken een vertaling moet worden aangeleverd, indien te verwachten is dat de wederpartij (en de rechter) die stukken zonder vertaling niet begrijpt en op waarde kan schatten.