Welke pensioenen vallen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding?

Alleen ouderdomspensioenen die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk vallen onder de wet VP.
Onder het te verevenen ouderdomspensioen valt niet de AOW, AWW, AAW, het invaliditeitspensioen en een vroegpensioenregeling. Vaak wordt gedacht dat een lijfrente onder de Wet VP valt. Dit is onjuist. Ook een lijfrente valt niet onder de Wet VP. Dit geldt evenzeer voor het bijzonder nabestaandenpensioen dat niet onder de Wet VP valt.
Met betrekking tot buitenlandse pensioenen kan worden opgemerkt dat deze wel vallen onder de Wet VP als deze voortvloeien uit arbeidsvoorwaarden. In tegenstelling tot in Nederland opgebouwde pensioenen verkrijgt de vereveningsgerechtigde geen recht op uitbetaling jegens het buitenlandse uitvoeringsorgaan, maar jegens de pensioengerechtigde zelf.