Wat te doen als niet duidelijk is wat de omvang is van een verrekenvordering op grond van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding?

Daartoe dient een vermogensbeschrijving waarop de artikelen 671 tot en met 676 en 679 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing zijn (artikel 1:143 lid 2 BW). De vrouw heeft nagelaten een dergelijke vermogensbeschrijving over te leggen. Haar advocaat heeft enkel verwezen naar bladzijde 11 van het rapport inzake een door de belastingdienst ingesteld boekenonderzoek bij partijen, zijdens de vrouw overgelegd als productie 6. Deze bladzijde behelst een overzicht van de waarde van de roerende zaken van de man in box 3 in de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2009, niet zijnde de peildatum, zodat dit overzicht alleen al om die reden niet volstaat. De vrouw klaagt dat de man haar gegevens omtrent zijn inkomen en vermogen onthoudt. Zij had echter een notariële boedelbeschrijving kunnen verzoeken op grond van de hiervoor vermelde bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of nakoming kunnen vorderen van de verplichting als overeengekomen in artikel 7 lid 5 van de huwelijkse voorwaarden waarin is opgenomen dat partijen in verband met de verrekenverplichting ten opzichte van elkaar verplicht zijn een behoorlijke administratie bij te houden en aan de andere echtgenoot op eerste verzoek inzage in de administratie te geven. Gelet op het vorenstaande dient het verzoek van de vrouw ter zake de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden ook in hoger beroep te worden afgewezen. De bestreden beschikking zal in zoverre worden bekrachtigd.

Gerechtshof 21 oktober 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2994