Het verzoek van de vader tot wijziging van de door hem te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de kinderen van partijen wordt afgewezen.

Het hof is ook aan de hand van de door de man in tweede instantie in het geding gebrachte financiële bescheiden niet in staat te beoordelen of er op het punt van het inkomen en vermogen van de man sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden als hiervoor bedoeld nu de man, evenals in een eerdere procedure en in eerste aanleg, geen volledige inzage heeft gegeven in zijn inkomsten en vermogen in de afgelopen jaren. De door de man in het geding gebrachte stukken zijn naar het oordeel nog steeds onvoldoende om de financiële positie van de man te kunnen beoordelen. De man heeft niet genoegzaam met stukken onderbouwd wat zijn inkomsten zijn geweest in de jaren 2015 en 2016, zodat het hof niet in staat is om te beoordelen of er sprake is van een terugval in inkomsten ten opzichte van 2009. De stukken die de man wel in het geding heeft gebracht roepen vele vragen op die onbeantwoord blijven, nu de man geen toelichting heeft gegeven op de stukken.

enz. volgt afwijzing.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:210